PESTEL – Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal

​หากจะพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนจากภายนอก (External Factors) หรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่คงหนีไม่พ้น PESTEL ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้พิจารณาค้นหาปัจจัยบนสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค (Macro-environmental Factors) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หากลยุทธ์เพื่อดำเนินการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ หากจะพิจารณาถึงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...