Enneagram No.8 – The Protector

เจ้านาย ผู้นำ ผู้ท้าทาย ผู้ปกป้อง เป็นคนตรง แต่ไม่ใช่คนซื่อ คนลักษณ์นี้จะไม่ทนกับความไม่ยุติธรรมแม้ว่าจะไม่ได้เกิดแก่ตัวเขา ถ้ามีโอกาสเขาพร้อมที่จะนำเสนอความยุติธรรมเพื่อบุคคลอื่น หรือเพื่อสังคม เป็นลักษณ์ที่มีอุปนิสัยตัดสินใจเร็วถ้าเป็นสิ่งที่ยุติธรรม จนคนรอบข้างมองว่าเป็นคนก้าวร้าว ไม่อ่อนตามเหตุการที่ควรจะยอมๆกัน เปรียบได้ว่าเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน ฟังเหตุผลที่ถูกต้อง...