องค์กรนวัตกรรมแบบสุกๆดิบๆ ตอนที่ 2

เรามาลองดูกันว่าองค์กรนวัตกรรมแบบสุกๆดิบๆ จะมีลักษณะประมาณไหน (ต่อจากตอนที่แล้ว) มีการนำข้อมูล ความรู้ หรือประสบการณ์ในอดีตมาใช้ในการวางแผนใหม่ในบางโอกาส ทำให้ลดข้อผิดพลาดได้ในระดับหนึ่ง มีการจัดหาองค์ความรู้หรือข้อมูลให้แก่พนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนางานใหม่ๆ ในบางโอกาส อีกทั้งมีการคัดกรองความรู้ที่จัดหาได้ดีในระดับหนึ่ง มีการกระจาย ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พนักงานในบางส่วน  รวมถึงการอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้ในบางส่วน องค์กรมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาบทบาทความรับผิดชอบร่วมกับความรู้...

องค์กรนวัตกรรมแบบสุกๆดิบๆ ตอนที่ 1

ผมขอเรียกองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมในระดับหนึ่ง ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่หรือมากกว่าที่เป็นอยู่ ก็จะได้มีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถได้อีกมากโขว่า “องค์กรนวัตกรรมแบบสุกๆดิบๆ” เสมือนมีวาวน้ำ ท่อก็พร้อม แต่ไม่รู้เป็นยังไงถึงเปิดน้ำแบบกั๊กๆ … เรามาลองดูกันว่าจะมีลักษณะประมาณไหน – มีความร่วมมือเกิดขึ้นเป็นประจำภายในทีมงานหรือหน่วยงาน แต่จะเกิดขึ้นระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานก็ต่อเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือ – พนักงานสามารถร้องขอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจากทีมงานอื่นในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าข้ามหน่วยงาน โดยปราศจากความเป็นลำดับชั้น แต่สำหรับระดับที่สูงกว่า ข้อมูลข่าวสารจะต้องถูกถ่ายทอดข้ามหน่วยงานอย่างเป็นลำดับชั้น...