Strategic Play: Building Team Identity by LEGO Serious Play

Strategic Play: Building Team Identity by LEGO Serious Play “เอกลักษณ์ของทีม เอกลักษณ์ของเรา เป้าหมายของทีม เป้าหมายของเราความเชื่อมโยงสอดคล้อง คือโจทย์สำคัญที่นำไปสู่ความสุข...

หลักสูตร LEGO Serious Play

“โปรแกรม Lego Serious Play หรือ LSP มีแก่นสารและวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรมุ่งสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน ไม่ว่าเป้าหมายนั้น คืออะไร จะเป็นอย่างไร เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ โปรแกรมนี้จะช่วยนำท่านสู่การผลิตคำตอบด้วยศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของทีมงาน อันนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการ ผ่านกระบวนการที่มุ่งเน้นการสื่อสารและความคิดเชิงสร้างสรรค์...