ABCD Analysis Model

โมเดลที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย แต่น่าสนใจนี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดย PS Aithal เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ธุรกิจที่เรากำลังสนใจและศึกษาถึงประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนโอกาสในการสร้างความยั่งยืนด้วยการเพิ่มขึ้นหรือคงไว้ซึ่งมูลค่าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย 4 […]