Core Competency VS Competitive Advantage

อาวุธสำคัญในการอยู่รอดหรือเอาชนะบนสนามธุรกิจที่ต้องใส่ใจมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ Core Competency คือ การสร้างศักยภาพการแข่งขันจากภายใน เพื่อดึงเอาความสามารถออกมาใช้โดยเน้นที่ความยากต่อการลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวิจัยพัฒนา Competitive Advantage คือ การสร้างศักยภาพการแข่งขันจากภายนอก...

ความรู้กับโอกาส

ผมเคยมีคำถามว่า core competency ขององค์กร (หรือมองเเป็น strength) ซึ่งเป็นการมองภายใน กับ opportunity ที่เป็นการมองภายนอก อะไรคือสิ่งสำคัญกว่ากันในการตัดสินใจก้าวเดินไปข้างหน้า กล่าวคือ ถ้าบริษัทที่เก่งเรื่องการทำทิชชู่จะแตก line...