การวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis)

ในการลงทุนโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ขององค์กรให้มีความสอดคล้องและคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่มีอยู่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงกรอบแนวคิดเพื่อการตัดสินใจต่อสิ่งที่จะต้องลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากพิจารณาถึงองค์ประกอบพื้นฐานในเชิงเศรษฐศาสตร์ ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนกับประโยชน์ที่จะได้รับ หนึ่งในกรอบเพื่อการวิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน (Benefit-Cost Analysis หรือ BCA) BCA เป็นแนวทางที่ใช้ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละทางเลือกที่ตอบสนองต่อธุรกรรม,...

แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย

แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย ผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วน่าจะมี 2 มุมหลักๆ หากพิจารณาในด้านโอกาสจากภายในหรือภายนอก คิอ ถ้าคิดจาก Inside Out จะเป็นการมองความสามารถของเราก่อน แล้วจึงไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อหากลยุทธ์ทางการแข่งขัน และการคิดอย่าง Outside In...