อนาคตของมนุษย์อยู่ตรงไหน (The Future of Humanity)

หนังสือเล่มนี้สะดุดตาเพราะเป็นบันทึกการสนทนาระหว่างนักคิด 2 ท่าน คือ กฤษณมูรติ และเดวิด โบฮ์ม ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่รู้จักกัน พวกเขาสนทนากันกว่าร้อยครั้ง และก่อนที่จะมาเป็นหนังสือ ?อนาคตของมนุษย์อยู่ตรงไหน? เคยมีบันทึกการสนทนา...