PESTEL – Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal

​หากจะพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนจากภายนอก (External Factors) หรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่คงหนีไม่พ้น PESTEL ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้พิจารณาค้นหาปัจจัยบนสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค (Macro-environmental Factors) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หากลยุทธ์เพื่อดำเนินการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ หากจะพิจารณาถึงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...

ปทัฏฐานเชิงกลยุทธ์ที่คุณมิอาจละเลย

การเอาชนะตลาด เหมือนว่าจะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องการลงทุนหรือการบริหารจัดการทางการเงินมากกว่าเรื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่ … ดูกร (คำสมัยโบราณที่เทียบได้กับคำว่า ดูก่อน ในปัจจุบัน มิได้หมายความว่าให้มองดูที่มือ) การที่เราเอาชนะผลกระทบที่พึ่งพากำไรของกลไกตลาดคือประเด็นสำคัญของกลยุทธ์ที่ดีในการแยกผู้ชนะจากผู้แพ้ต่างหากหละ การพิจารณาถึงสิ่งที่มี อะไรที่ขาดหาย หรือความเป็นไปได้ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value...