Elements of Living

องค์ประกอบของการดำเนินชีวิต (Elements of Living) ตอนที่ 3

แนวคิดในการออกแบบ ILA นี้ ประกอบด้วยมุมมองดังต่อไปนี้ 1. จากนอกสู่ใน (ภาพที่ 8-9) การพิจารณาปัจจัยกระทบกับสิ่งต่างต่างจากภายนอกเข้าสู่ภายใน โดยลำดับได้อย่างง่ายคือ สิ่งแวดล้อม ตัวเราในส่วนที่หยาบ และตัวเราในส่วนที่ละเอียด ในอีกแง่หนึ่งคือการพิจารณาจากความเป็นส่วนของตนเองกับส่วนของความเป็นสังคม หรือโอกาสที่จะนำไปใช้ปฏิสัมพันธ์กับสังคม […]

องค์ประกอบของการดำเนินชีวิต (Elements of Living) ตอนที่ 2

เลนส์สะท้อนและกรอบรองรับปัจจัยการดำเนินชีวิตอธิบายได้ว่า ปัจจัยของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนั้น สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 7 มิติ ซึ่งชีวิตของเราทุกคนย่อมหนีไม่พ้นมิติเหล่านี้ ได้แก่ สังคม (Social) อาชีพการงาน (Career) องค์ความรู้ (Knowledge) ความมั่งคั่ง (Wealth) […]

องค์ประกอบของการดำเนินชีวิต (Elements of Living) ตอนที่ 1

ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ไม่ต้องการ “ความสุข” และ “ความสำเร็จ” ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง แต่หากถามว่า ถ้าจะให้เกิดความสุขและความสำเร็จแก่ตนเองได้นั้น จะต้องทำอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แต่ละคนมีความสุขและความสำเร็จที่ไม่เหมือนกัน หากแต่องค์ประกอบที่จะทำให้ทุกคนก้าวไปสู่จุดที่ตนพึงพอใจ ทั้งความสุขและความสำเร็จ คงไม่ต่างออกไปจากที่จะกล่าวในบทความนี้ จากภาพที่ […]