Dark Ocean Strategy ตอนที่ 1

หากเรานึกถึงแหล่งน้ำซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น จะพบว่า ไม่ว่าแบบใดก็มีลักษณะทางกายภาพของน้ำที่พิจารณาได้เหมือนกัน นั่นคือ สีกับความใส สีที่เห็นเกิดจากองค์ประกอบที่หลากหลาย เป็นต้นว่า สีของแหล่งน้ำจากธรรมชาติมีองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสีอย่างนั้นจากสีของพื้นที่รับน้ำและแร่ธาตุที่ผสมในตัวน้ำ กรณีของแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างก็คงจะเป็นสีของพื้นที่รับน้ำและสารเคมีที่ผสมในตัวน้ำ อีกมุมหนึ่งของลักษณะที่อธิบายถึงความขุ่นหรือความใส คงต้องพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติของสสาร ขนาดของอนุภาคแต่ละประเภทโดยประมาณ ผมกำลังยกตัวอย่างเพื่อจะถอดโครงสร้างเรื่องราวให้เห็นกันชัดชัด ได้แก่...

Green Ocean Strategy – กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว

การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาและมีความยั่งยืน มีกลยุทธ์หลายรูปแบบปรากฎขึ้นในวงการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงนำไปใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์ในการเผชิญกับคู่แข่งและสถานการณ์ทางธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยีน (Sustainable Strategy) ที่เรียกว่า กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว (Green Ocean Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างและผนวกคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เน้นดำรงความยั่งยืนทางคุณค่า...