The Global Cleantech Innovation System of SMEs and Start-up firms in Thailand

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ดำเนินการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทยโดยการสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United...

กลยุทธ์ ก ถึง ธ (X to A Strategy)

อะไรคือ X to A … เป็นความบังเอิญที่คิดได้จากการที่มีอดีตน้องร่วมงานคนหนึ่งเข้ามาพูดคุย เดิมทีเขาขอเข้ามาปรึกษาปัญหากวนใจที่เขาอยากเป็นผู้ประกอบการ ไม่อยากเป็นพนักงานประจำอีกแล้ว เบื้องต้นผมบอกไปว่า อย่างนี้อย่าเรียกว่าปรึกษา น่าจะเรียกว่าพูดคุยกัน เพราะผมก็เคยมีอารมณ์เดียวกันแบบนี้ แต่พออายุมากขึ้นความเข้มข้นของความรู้สึกนี้ก็เจือจางลง …...