Organizational Culture 1: Encouraging teamwork

วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้บุคลากรแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ต่อยอดความคิด ผลงาน จากหลากหลายมุมมอง เพื่อให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ดังนั้นคุณภาพของผลงานจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของทีมมากกว่าคุณภาพของบุคลากร โดยมีการสื่อสารเป็นตัวเชื่อม ร้อยเรียง  ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ สำหรับแนวโน้มในอนาคต การทำงานเป็นทีมจะยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่แต่บริบทอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง ทีมที่ว่านี้...