วัคซีนของพระพุทธเจ้า

ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้มีมากมาย แต่เพียง 12 ข้อที่ผมเลือกมานี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนหรือตอบสนองทั้งความไม่แน่นอนของโลก (Uncertainty) วินัยการดำรงชีวิต (Discipline) และภูมิปัญญา (Wisdom) […]

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (เบื้องต้น) ของตัวอย่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ – โครงการการผลิตส่วนประกอบมาตรฐานของวัคซีนโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากสารก่อนภูมิแพ้ในอาคารและการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในการรักษาโรคภูมิแพ้ – โครงการรหัสยามาตรฐาน: […]