ข้อคิดที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้มีมากมาย แต่เพียง 12 ข้อที่ผมเลือกมานี้ ซึ่งช่วยสนับสนุนหรือตอบสนองทั้งความไม่แน่นอนของโลก (Uncertainty) วินัยการดำรงชีวิต (Discipline) และภูมิปัญญา (Wisdom) ก็เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตเสมือนเป็นวัคซีนครอบจักรวาลได้แล้ว

 1. เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ เอาชนะความชั่วด้วยความดี เอาชนะความใจร้ายด้วยความเอื้ออาทร เอาชนะความไม่ซื่อสัตย์ด้วยความจริง”
 2.  อยู่โดยปราศจากความรู้สึกเป็น ‘ของฉัน’ ไม่ยึดติดกับประสบการณ์
 3. ธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญา ผู้นั้นย่อมดับทุกข์
 4.  ทำวันนี้ในสิ่งที่ต้องทำอย่างกระตือรือร้น ใครจะรู้? พรุ่งนี้ความตายมาถึง
 5.  การมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวเห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ ก็ยังดีกว่าการมีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยไม่เคยเห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ เลย
 6.  สุขใจในความประมาท! ระวังความคิดของคุณให้ดี!
 7. การทำสมาธิทำให้เกิดปัญญา ขาดสมาธิ ละความไม่รู้
 8.  สิ่งที่เราคิด เราจะกลายเป็น
 9.  มีสติ มุ่งมั่น
 10.  ความโกลาหลมีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวง ก้าวต่อไปด้วยความเพียร
 11.  ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด พูด หรือทำ เราคนเดียวต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของเรา
 12. สุขภาพเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความพึงพอใจคือความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด