โมเดลการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ หรือ Business Process Canvas เป็นแบบจำลองเพื่อช่วยในการออกแบบกระบวนการธุรกิจ โดยได้นำเสนอองค์ประกอบที่สำคัญและบริบทของการนำไปใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การวางตำแหน่ง (Positioning) การดำเนินงาน (Operations) และทรัพยากร (Resources)

ส่วนการวางตำแหน่ง หรือที่เรียกว่า ส่วนภายนอก (Outside) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกระบวนการ (Purpose) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำเร็จได้โดยอาศัยกระบวนการ (Strategic goal) กระบวนการที่เกี่ยวข้อง (Related processes) และกลไกการเริ่มต้นกระบวนการใหม่ (Initiation of instances)

ส่วนการดำเนินงาน หรือที่เรียกว่า ส่วนภายใน (Inside) อธิบายถึงภาพรวมการทำงานของกระบวนการ อันประกอบไปด้วย เป้าหมายการดำเนินงาน (Operational goal) เหตุการณ์สำคัญ (Milestones) ข้อจำกัด (Constraints) ข้อยกเว้น (Exceptions) กิจกรรมหลัก (Main activities/tasks) และผลลัพธ์ (Outcomes)

ส่วนทรัพยากร อธิบายถึง องค์ประกอบหรือสินทรัพย์ (Assets) ที่ใช้ในกระบวนการ อันประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนร่วม (Participants) เครื่องมือ (Tools) วิธีการ (Means) และอื่นๆ