บรรยายพิเศษหัวข้อ “New Business Initiatives” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แก่น้องๆนักศึกษา ปี 4 สาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์