Lean + Agile = Agilean (อจีลีน)

Lean คือ การปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการลด waste ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดมูลค่าเพิ่มใดๆ แต่กลับทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น Agile คือ แนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ (Software methodologies) ที่มีแนวคิดการพัฒนาแบบ iteration คือ...

Lean Life วิถีชีวิตแบบลีนๆ

Lean Life คือ ระบบ กระบวนการ วิถีทาง หรืออะไรก็ตามที่ส่งเสริมและผลักดันให้คนๆหนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการมีสุขภาพดี การมีความมั่นใจ และทำให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นไปที่การลดความสูญเสียหรือสูญเปล่าในด้านต่างๆของการดำเนินชีวิต ซึ่งความสูญเสียบางอย่างอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากทั้งทางตรง ทางอ้อม ระยะสั้น...