แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย

แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย ผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วน่าจะมี 2 มุมหลักๆ หากพิจารณาในด้านโอกาสจากภายในหรือภายนอก คิอ ถ้าคิดจาก Inside Out จะเป็นการมองความสามารถของเราก่อน แล้วจึงไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อหากลยุทธ์ทางการแข่งขัน และการคิดอย่าง Outside In...

Organizational Culture 2: Suporting the decisions of one’s boss

เราไม่ควรดูถูกความคิดใคร เพราะคนเราคิดต่างกันได้ ยังไงก็เป็นคำพูดที่ถูกวันยังค่ำ แต่ในบริบททางธุรกิจแล้ว หลายหลายครั้งมันคิดต่างไม่ได้ โดยเฉพาะตอนสรุปสุดท้ายก่อนดำเนินการ เราไม่ควรมองว่าความคิดของเรรที่ดูแล้วด้อยคุณภาพกว่าผู้อื่น เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจ แต่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ไม่มีองค์กรใดที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำคุณภาพทางความคิด อย่าไปเรียกร้องในเรื่องนี้ เพราะเป็นคนละเรื่องกับสิทธิเสรีภาพทาความคิด … วัฒนธรรมองค์กรแบบสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจแก่นายคนเดียว...