การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาและมีความยั่งยืน มีกลยุทธ์หลายรูปแบบปรากฎขึ้นในวงการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงนำไปใช้ประกอบการกำหนดกลยุทธ์ในการเผชิญกับคู่แข่งและสถานการณ์ทางธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ที่เรียกว่า กลยุทธ์น่านน้ำสีแดง (Red Ocean Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาและส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่า (Beating Value) คู่แข่งขัน โดยองค์กรต้องเลือกระหว่างกลยุทธ์ต้นทุนต่ำ การสร้างความแตกต่าง หรือการมุ่งเฉพาะส่วน เพราะพื้นที่ตลาดเดิมได้ถูกกำหนดไว้อย่างแจ้งชัด

ในน่านน้ำสีแดงนี้ ขอบเขตของอุตสาหกรรมต่าง ถูกกำหนดขึ้นและยอมรับ และมีกฎเกณฑ์แห่งเกมการแข่งขัน บริษัทต่าง ในกลุ่มนี้พยายามเอาชนะคู่แข่งขัน โดยการแก่งแย่งส่วนแบ่งอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มากกว่า เมื่อพื้นที่ว่างในการตลาดหนาแน่นมากขึ้น การคาดหวังต่อการเติบโตและผลกำไรจะลดลง ผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นโภคภัณฑ์ (commodity) หรือไม่ก็สินค้าเฉพาะทาง (niche) และทำให้การแข่งขันในน่านน้ำเข้มข้นดุเดือดมากขึ้น

หากพิจารณาในด้านการลงทุนกับความเสี่ยงจะพบว่ากลยุทธ์นี้จะเหมาะกับธุรกิจที่มีการลงทุนสูง (High Investment) ด้วยความที่ตลาดมีการแข่งขันสูงจึงต้องใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการรับรู้ความเสี่ยงในระดับต่ำ (Low Perceived Risk) เพราะการลงทุนที่สูงทำให้ยากที่จะยอมรับความล้มเหลวหรือความเสี่ยงสูงได้ง่ายนัก

red_ocean