trm_flowจากตอนที่ 2 นั้น หากเรา focus ไปที่ระยะพัฒนา (Development) แผนที่นำทาง จะพบว่ามีกระบวนการสร้างแผนที่นำทางด้วยแนวคิดแบบ Mission-driven (ตอนที่ 3) พอสังเขป ดังนี้

  1. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวิเคราะห์แนวโน้มจากอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การค้นหาปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
  2. คัดเลือกกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ
  3. ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน หรือบุคคลที่เป็นผู้เล่นสำคัญ (Key Players) ในระดับปฏิบัติการ ร่วมกันตั้งค่าเป้าหมายระยะสั้น-กลาง
  4. ร่วมค้นหาสินค้า บริการ ตลอดจนโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยทำการกำหนดหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบ มีส่วนสนับสนุน หรือให้ความร่วมมืออย่างชัดเจน