Enterprise Architecture สถาปัตยกรรมองค์กรในยุคใหม่

สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) คืออะไร กล่าวโดยสรุปก็คือ แผนผัง ภาพ (Scenario) ที่ถูกวาดขึ้นจากวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือผู้บริหาร ด้วยสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเพื่อใช้ในการมองภาพใหญ่ (Big picture)...