หากกล่าวถึงความเสี่ยง ซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งว่าจะต้องได้รับการบริหารจัดการ (Risk Management) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ โดยคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในยุคปัจจุบัน อันเป็นยุคแห่งความโกลาหล (Turbulence) ได้แก่ VUCA

 

VUCA ใช้ในการอธิบายสภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง (Volatility) มีความไม่แน่นอนสูงหรือไม่คาดคิดเกิดมาก่อน (Uncertainty) ทุกอย่างมีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนกันมากขึ้น (Complexity) และไม่มีความชัดเจน (Ambiguity) ที่ถูกกำหนดใช้มาตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็น และถูกปรับใช้ร่วมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในเวลาต่อมา หากจะพิจารณาถึงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

V = Volatility.

ธรรมชาติและพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง ความเร็วของแรง (Forces) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน และตัวเร่ง (Catalysts) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน

U = Uncertainty.

ความไม่สามารถในการพยากรณ์ได้ (Unpredictable) รวมไปถึงความไม่สามารถในการรับรู้และทำความเข้าใจในเหตุการณ์

C = Complexity

แรง (Forces) กระทบที่มาจากหลายส่วนหรือการมีหลายประเด็นร่วมกันในหนึ่งเหตุการณ์ (Multiplex) ที่ก่อให้เกิดความสับสน

A = Ambiguity

ความจริงอันคลุมเคลือ (Haziness) ส่งผลต่อความผิดพลาดในการตีความ (Misread)