7 Habits ตอนที่ 3: เอาชนะใจผู้อื่น

อุปนิสัยที่ 4: คิดในด้านที่ชนะ (Think Win/Win) ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา เหตุการณ์ที่เผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องตัดสินผลแพ้ชนะก็มีอยู่เรื่อยไป การคิดถึงผลชนะแต่ด้านดียว อาจไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสมอไป แนวคิดแบบ win win นี้เป็นแนวคิดในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน...

7 Habits ตอนที่ 2: ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง

อุปนิสัยที่ 1: อิสระในการเลือกตอบสนอง (Be Proactive) จาก “สิ่งเร้า” ของสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเราอยู่เสมอ การเป็นผู้ริเริ่ม กำหนด หรือ เลือก สิ่งต่าง ๆ...

7 Habits ตอนที่ 1: แนะนำ

1. เกี่ยวกับอุปนิสัย อุปนิสัย คือ สิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และมันอาจจะช่วยสร้าง ส่งเสริม หรือทำลายตัวคุณก็ได้ ลำดับขั้นที่ทำให้เกิดอุปนิสัย ได้แก่ ความคิด ->...

7 Habits ตอนที่ 4: ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

อุปนิสัยที่ 7: หมั่นลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) โลกนั้นช่างหมุนเร็ว ถ้าเราหยุด ก็เหมือนกับถอยหลัง … การหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปรียบดุจคนตัดต้นไม้ที่ลับเลื่อยให้คมอยู่ตลอดเวลา แม้จะต้องเร่งตัดต้นไม้ก็ตามที เสมือนหนึ่งพวกเราที่ทำงานหนักกันทุกวัน...